Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Nederlands Bouwkosten Instituut te Doetinchem (hierna NBI)

Gedeponeerd Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland.

 

 

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Abonnement:  overeenkomst tot levering van periodieke gedrukte en/of virtuele edities (tijdschriften, nieuwsbrieven, alerts), content, en te uploaden bestanden;

Afnemer: de wederpartij van NBI, waarmee een schriftelijke of mondelinge overeenkomst is gesloten;

Content: door NBI schriftelijk uitgegeven of online ter beschikking gestelde informatie of ander materiaal hoe ook genaamd;

Cursist/deelnemer:  een natuurlijk persoon die aan een door NBI georganiseerde cursus of evenement  deelneemt;

Cursus: een of meer lessen die een afgesloten geheel vormen;

Licentie: door NBI verleend verlof om een elektronisch product in een bepaalde tijdsduur te gebruiken;

Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen NBI en afnemer een of meer producten of diensten te leveren tegen betaling door afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Product: een gedrukt of elektronisch product, of enige andere zaak hoe ook genaamd, geleverd door NBI aan afnemer;

Uitgever: Nederlands Bouwkosten Instituut, (hierna NBI);

Verzending: het door NBI aan afnemer toezenden van een product in fysieke vorm of via internet of anderszins.

 

Artikel 2        Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen NBI  en een afnemer waarop NBI deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
 3. Bij tussentijdse wijziging van deze voorwaarden geldt de gewijzigde versie vanaf het moment van deponering bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland.

 

Artikel 3        Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door NBI uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. NBI is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de NBI zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is NBI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NBI anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht NBI niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4        Uitvoering van de overeenkomst

 1. NBI zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NBI het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NBI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NBI worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NBI zijn verstrekt, heeft NBI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
 4. NBI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NBI is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NBI kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NBI de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door NBI of door NBI ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Afnemer vrijwaart NBI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.
 8. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder tevens wordt verstaan per e-mailbericht) of mondelinge  (waaronder tevens wordt verstaan telefonische) bestelling bij NBI. Afnemer aanvaardt door het plaatsen van de bestelling deze algemene voorwaarden.
 9. Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling zoals deze door NBI is ontvangen als juist.  Fouten gemaakt bij het bestellen komen voor rekening en risico van de afnemer.

 

Art. 5. Koop op afstand

 1. Indien afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in dit artikel 5. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In dat geval heeft afnemer het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door NBI geleverde producten, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Er van uitgaande dat de producten onbeschadigd zijn.

Het inroepen van de ontbinding dient afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan NBI, die NBI binnen de in de hiervoor genoemde termijn moet hebben bereikt.

 1. Afnemer dient (het) geleverde product(en), in het in artikel 5 lid 2 beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.
 2. Het bepaalde in artikel 5 lid 2 geldt niet indien en voor zover de overeenkomst betrekking heeft op:
 3. de levering van diensten;
 4. zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van afnemer;
 5. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 6. zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 7. zaken die snel verouderen;
 8. verzegelde programmatuur waarvan afnemer het zegel heeft verbroken;
 9. tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

 

Artikel 6. Levering

 1. Levering geschiedt vanaf het adres van NBI of vanaf een door hem aan te wijzen adres.
 2. De kosten voor het verzenden van de bestelling worden door NBI doorbelast aan de afnemer. Deze zullen alsdan afzonderlijk op de factuur worden vermeld.
 3. Indien NBI een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer NBI schriftelijk in gebreke te stellen.
 4. NBI is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. NBI is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 5. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat NBI deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 6. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is NBI gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.
 7. Indien NBI gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer deze aan NBI ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NBI de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 7        Abonnement jaarboeken/gegevensdragers

Een abonnement op door NBI periodiek uitgegeven jaarboeken/gegevensdragers wordt afgesloten voor een periode van minimaal twee jaar. De ingangsdatum van het abonnement staat op de factuur vermeld. De edities worden direct na verschijning (in het eerste kwartaal van het kalenderjaar) verzonden. Abonnementen worden na afloop van de abonnementsperiode  stilzwijgend verlengd met een periode van twee jaar tenzij afnemer voor 1 januari van het nieuwe jaar schriftelijk heeft opgezegd. NBI heeft het recht een uitgavenreeks tussentijds te beëindigen.  Eventuele vooruitbetaalde abonnementskosten zullen aan afnemer worden gerestitueerd.

 

Artikel 8        Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 9        Modellen

Is aan afnemer een model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond of verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 10        Onderzoek, reclames, terugzending

 1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan NBI te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

 

 1. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van NBI op de wijze zoals door NBI aangegeven.

 

Artikel 11        Vergoedingen, prijs en kosten, kortingen

 1. Indien NBI met de afnemer een verkoopprijs is overeengekomen, is de NBI niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.
 2. De door NBI gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijs is excl. verzendkosten tenzij anders wordt vermeld. De verzendkosten wordt later door de uitgever berekend en doorbelast aan de afnemer.
 4. In bepaalde vooraf afgesproken gevallen wordt door NBI aan afnemers  een korting verleend. Deze korting wordt berekend over de gehele bestelling. Kortingen gelden alleen voor het eerste jaar van het abonnement.

 

Artikel 12        Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NBI zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal NBI de afnemer hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal NBI daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal NBI geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 13        Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NBI aan te geven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. NBI heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 3. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de fatale termijn van 14 dagen dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Indien afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
 5. Indien NBI hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.
 7.  Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van NBI op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 9. NBI heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

NBI kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

NBI kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 14        Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door NBI geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van NBI totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met NBI gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht NBI direct daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan NBI ter inzage te geven.
 5. Door NBI geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 6. Afnemer verplicht zich om op eerste verzoek van NBI een bezitloos pandrecht te vestigen op allee geleverde zaken, voor zover het eigendomsrecht van NBI op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel om anderszins zekerheid ten behoeve van NBI te verstrekken.
 7. Voor het geval dat NBI zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan NBI of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NBI zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.  

 

Artikel 15        Garantie

 1. NBI garandeert gedurende een periode van drie maanden na levering dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en afnemer van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan NBI.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal NBI de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar keuze van NBI, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt afnemer zich de vervangen zaak aan NBI te retourneren en de eigendom aan NBI te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van NBI, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 

 1. Indien de door NBI verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.  

 

Artikel 16        Opschorting en ontbinding

 1. NBI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst NBI ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen.

– afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 1. Voorts is NBI bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NBI op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien NBI de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. NBI behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17        Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien NBI aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is afnemer gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 

Artikel 18        Aansprakelijkheid

 1. Indien door NBI geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van NBI jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien NBI aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 250,- (Zegge: tweehonderdvijtig euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van NBI in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NBI aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan NBI toegerekend kan worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. NBI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NBI of zijn medewerkers.

 

Artikel 19        Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NBI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NBI niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van NBI worden daaronder begrepen.
 3. NBI heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NBI zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover NBI ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NBI gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 20        Vrijwaringen

 1. De afnemer vrijwaart NBI voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemerverstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien afnemer aan NBI informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 21        Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. NBI behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die NBI toekomen op grond van de Auteurswet. Deze wettelijke  auteursrechten worden door afnemer erkend. Bij iedere vorm van inbreuk verbeurt afnemer een in zijn geheel opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de NBI tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van NBI, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door NBI eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van NBI worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. NBI behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 22       Gebruik persoonsgegevens

Afnemer is er mee bekend dat zijn persoonsgegevens  door NBI en haar partners / dochtermaat-schappijen worden gebruikt om  afnemer middels nieuwsbrieven en/of e-mailberichten te informeren over haar producten en diensten.  Afnemer heeft het recht bezwaar te maken  tegen het verder ontvangen van deze informatie.

Voor het overige stelt NBI de verstrekte persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking.

 

Artikel 23        Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, NBI gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en NBI zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is NBI niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 24        Wijziging, vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 25       Toepasselijk recht  en geschillen.

 1. Op elke overeenkomst tussen NBI en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van NBI is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft NBI het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.